Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 5°S

aanbidding verwekt, te maati?en. Hij gaf den Gelderfchen Afgevaardigden ten antwoord , dat hij tijd nood;g hadt, om eene zaak van zo veel gevvigts te o verwee gen, en dat hij zich verpügt oordeelde, dezelve noch aanteneemen , noch-aft .'liaan, zonder deswegen den raad der andere Gewesten ingenomen te hebben. Hij vervoegde zich nogthans .alleen bij Holland, Zeeland en Uirechi. Friesland en Groningen hadden een bijzonderen Stadhouder. In Oyerijsfel was de Regeiering nog niet veranderd ; eh hij hadt reden om veele Leden van dezelve aan'emerken als hem ongunstig, Irtasfchen onthicldt hij zich te Zuilenflein , Dieren en Anmongen-, zich met de jogt vermaakeude. Meermaals dronken de Heeren , die hem vergezeld.n , over den mialtijd, de gezondheid van den J(>rtog van Gelder : eene enkele reis (lelde men de gezondheid in var d n Ghaave van Holland ; doch dit fcheen zijné Hoogheid kwalijk te reemen (*).

Utrecht, in welks Staatsvergadering de Prins veele afhangelingen hadt, was het eerst gereed met zijne Hoogheid te antwoorden , en gaf, door vier Hemagtigden, berigt van 't genomene befluit , om den Prins het aanvaarden" der Hooge Regeeringe vau Gelder en Zutphen aanteraaden (f),

in Holland begon men eerst over dit ftuk te raad.-

plee^

(*) Gefchr. Aar.t. van deezen tijd. . (f) Tweejaar. Gefck. b!. 421.

SVaLEM öü III,

'iGiVOilet] van Utrecht,

»n Rolland ,

Sluiten