Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 27

Bovenal verdient onze opmerking de overheerfchende wijze, op welke het Franfche Hof met Spanje te werk ging. Het vorderde de Stad en hetGraaflcbap Chinei, 'm\Luxemburgfche: dit eenige weder'fpraak ontmoetende, dwong het dezelve af door Krijgsvolk in 't Luxemburgfche te zenden. Dit veroorzaakte klagteri. De Belediger en de Beledigden hielden eene bijéénkomst te Kortrijk ; doch Frankrijk , wel verre van zijne eifehen te verminderen , vermeerderde dezelven , door het Vorderen van de Stad en de Kastelenije van -Aalst, Gcertsbergen , Nieve , het Land van Beveren, de Ambagten van Asfenede en Boekhout, alsmede eenige andere daar omltreeksgelegene Plaatzen , die men verklaarde in het laatüe Vredesverdrag overgefiagen te hebben. Zes maanden gaf Lodewijk de XIV- den Spanjaarden tijd, om zich te bereiden; doch, deezen veel te kort zijnde voor een Volk, zo traag in 't beraadflagen , Pet hij Luxemburg blokkeeren (*). — 't Was deezen heerschzugtigen Vorst niet genoeg, door deeze gewelddaadige aanmaatïgingen zo veel blijks gegeeven te hebben , dat hij eene Vredebreuk zogt : want, meester zijnde van tien vrije Steden in den Elzas, oordeelde hij zijne magt niet zeker genoeg , indien hij Straatsburg , eene groote en vermogende Rijksen de Hoofdliad deezes fchoonen Gewests, niet onder zijne heerfchappij telde. Hij maakte 'er zich gereed-

(♦) Holl, Merc. 1681. bi. 51 63. 165. 171.188.

312, 213»

Willem

DE III.

Frankrijk doet verdere eifehen op Spanje en het Duitfcht Rijk.

1Ó81.

Sluiten