is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*pd GESCHIEDENIS

Willem

u Ui.

Met één woord, Dijkveld betoonde zo veel bekwaamheids en ijvers in 't geheel beleid deezer zaake, dat Burnet, vervolgens, niet fchroomde hem te Lenden de meeste eer te geeven van dit werk, onder anderen zeggende, dat hij hierom waardig was], dat hem een marmeren Standbeeld werd opgerlgt (*).

De onverzettelijkheid, met welke de Prinsen Prin* fes van Oranje weigerden toeteftemmén in "t affchaffen der 'test - AEle, vermeerderde het agterdenken van Jacobus den IL zeer. Hij kon zich niet wederhouden van Dijkveld te gemoet te voeren, ,, dat de ,, Prins van Oranje zich naar hem , zijnen Schoon„ vader, behoorde te voegen ; doch dat hij altoos

zijn werk gemaakt hadt van hem te wederftreeven." Dijkveld antwoordde , „ dat de Prins de toegee-

venheid zo verre niet kon uitltrekken , dat hij 'er 5, zijnen Godsdienst aan opofferde; doch dat hij in

alle andere gevallen zich gereed getoond hadt, om „ 's Konings wil optevolgen. Dat de Nleuwmeeg* ,, fche Vrede, in het punt , welk het Prinsdom van

Oranje betrof, openlijk gefchonden geweest was; ,, doch dat zijne Ploogheid befpeurende , dat de ,, Koning geene geneigdheid hadt, om hier in zijne ,, belangen aantetrekken , dit hadt laaten berusten,

Hier uit zag zijne Majefceit, dat de Prins zo groot „ een hoon ftilzwijgend verdraagen.kon, eerder dan eé-

» nige

(*) N, Wit2en , bijzonder Verbaal der Deputatie v«b ï6go. Mf.