is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 197

„ nige belemmering toetebrengen aan den (iaat van 's „ Konings zaaken."jACOBUSDEll. wist hier op niets intebrengen : en , zonder dit ftuk verder optehelderen, fpraken de Graaf van Sunderland en andere Staatsdienaaren fteeds van de infchiklijkheid, die een Schoonzoon aan zijnen Schoonvader behoorde te bewijzen: eindelijk in algemeene uitdrukkingen beloovende , dat, wanneer de Prins en de Prinfesfe de toeftemming gegeeven hadden tot het herroepen der Test- Aile en de ftrafdreigende Wetten , de Koning met zijne Hoogheid tegen Frankrijk wilde aanfpannen. Dijkveld verzekerde , dat de Prins nooit na zulke vcorflagen zou luisteren. En hiermede namen deeze onderhandelingen een einde (*).

Jacoeus de H. wendde het over eenen anderen boeg, en bediende zich van Jacoe Steward , Advokaat in Schotland, die, om het aandeel , 't welk hij gehad hadt in den laatften inval des Graaven van Ar.cYLÉ,"te doen vergeeten, zich, op'tverzoek van Penn, geheel in dienst des Konings overgaf, en zich met herri veréénigde, om de Hollanders te overtuigen , dat de Koning niets anders voorhadt , dan het zo loflijk als heilzaam oogmerk, om eene algemeene Vrijheid van Geweeten intevoeren. Dit gevoelen poogde hij ook fmaaklijk te maaken in Schotland; Hij onderhieldt, in Engel znd gekeerd , en ten Hove in blaakende gunste , brrefwisfeling met den Raadpenfionaris Fagel , bij wien hij, ltaande zijn

(*j Burnet, Vol. ï. p. 709.710. 7.11,

Willem, dq III,

Stewardsonderhandeling en briefwisfeling.