Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

be* NEDERLANDEN. S4S

•ren het gevegt, op de hoogte van Bcvefier , tegen den Voortocht der Franfche Vloot. Naa drie uitren vegtens hielden de Franfchen af. Stilte belette Evertsen hen te vervolgen, en die zelfde ffilteveroorzaakte , dat de Vlooten niet veel van elkander verwijderden. De Franfchen, ziende dat Tor rington niet opkwam , vielen aan op het agterlte fmaldeel van den Voortocht onder Evertsen. Hevig werd 'er geflreeden tot 's anderendaags ten vijf uuren. De Franfchen veroverden één Schip: encwee, onbekwaam om meer dienst te doen , werden , op last van Evertsen , verbrand : voorts verongelukten, of vie'en in 's Vijands handen, nog vier befchadigde Oorlogfchepen en één Brander. De Schepen waren zo reddeloos gefchooten, dat'er niet meer dan drie dienst konden doen. Onder het, groot aantal gefneuvelden bevonden zich de Schouts bij NagtjAN van Brakel en Jan Dik , als ook de Capitein A-

dr1aan noordhey.

's Anderendaags ontweeken de Engelfchen , die aiets noemenswaardigs , in vergelijking van hunne Bondgenooten, geleden hadden, een tweeden llag, niet min dan de deerlijk gehaavende Hollanders. De Tlitetns was de verzamelplaats der uit Zee geflagcnen : hier lagen zij veiligst, en dekten tevens de Hoofdftad des Rijks. •—< De Markgraaf de Secgnealv hadt, door ziekte belet, niet tefcheepkunnen gaan, en, al de eer der uitvoeringe van zijn ontwerp voor zich willende behouden , hetzelve in alle iiitgefirektheid niet medegedeeld, aan Toueville, E 4 ca

WirxHM

ds lil.

Sluiten