Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ber NEDERLANDEN. 503

flag van den gunstigen ftaat der zaaken. Hij hoorde het met de uiterfte koelheid. Zijn eenigst zeggen was : Je tire vers ma fin. — „Mijn einde nadert." •— Hij ontving, in den naanagt, het Avondmaal, naar de wijze der Engelfche Kerke , en ftierf, den negentienden van. Lentemaand, in het tweeënvijftig» fte jaar zijns ouderdoms.

Het waren de Engelfchen alleen niet , die eene ongunstige fchilderij van zijn character hebben opgegeeven (*): in de Fériénigde Gewesten heeft het aan geene Schrijvers ontbrooken, die zijne gebreken ten breedften uitmaaten. Wij zullen , in het opmaaken 'van zijne characierfchets , de getuigenisfen der getrouwfte Schrijveren volgen, en der Waarheid hulde doen. Men ftemt overéén, dat de Natuur hem met geene uitfteekende lichaams - vermogens of perfoonsbevalligheden befchonken hadt. Zijne vroegtijdige komst ter wereld (want zijne Moeder beviel van bem in de achtfte maand haarer zwangerheid) was ongetwijfeld oorzaak vau de zwakheid zijner gefteltenisfe. Zijn gelaad hadt niets bevalligs, en was veeleer deftig en ontzaglijk. De Engelfchen maaien hem af als geheel onaandoenlijk voor zagte en edelmoedige aandoeningen , en ontbloot van alle deugden , die iemand beminnelijk maaken. Doorgaans was hij tfil, ernstig, fomber, zeer zelden, en flegts bij weinigen,

vro-

(*) Eén der ongunstujfte eu nieuwfle vicdt men in Ca. thartne Macaulay. Gratianus Hi/lory of Engeland e Vol. VIII.

P 3

de III.

Chsrscterfcbet*▼an Willem deh III.

Sluiten