Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§o6

GESCHIEDENIS

Willem

PE III,

ringen, door hem ondernomen, won hij alleen in Ierland den llag aan de Boyne , en Namen was de éenige Stad van betekenis, door hem ingenomen.

De jaargelden , aan één der Moorderen van de Witten in Holland, en aan den fchandel jken Oatet in Engeland gefchonken, laaten onuitwischbaare vlekken na in zijn character, en baaren «erdenking, dat hij deel gehad nebbe in de fchaudelijke zamenzweeringen dier fnooden,

Yverig betoonde hij zich in het handhaaven van den openbaaren en huislijken Godsdienst. De vol. ftrektheid der Godlijke Befluiten hieldt bij zo zeer vast, dat hij, bebalven deezen, geen grond zag voor het geloof in eene Godlijke Voorzienigheid. In Engeland fchikte hij zich naar de meefte gebruiken der Engelfche Kerke, fchoon hij hier andere uiterlijke Kerkzeden gevolgd hadt, en bleef volgen. Hij was geen blinde hoogagrer der Kerklijken , en verklaarde zich altoos rondborstig voor het verdraagen van allerlei Gezindheden in den Burgerftaat, en een vijand der vervolgingen.

Hoe vreemd is het, in het charaéler van Willem den III, dat hij, uit den aart niet vatbaar voor tedere aandoeningen, en af keerig van Vleijers , altoos Gunstelingen hadt, die hij met gunsten,rijkdommen en waardigheden ophoopte. Men heeft nooit kunnen begrijpen, hoe Burnet , een misprijzer van alle Vorsten, om geene, dan loftuitingen, aan zijnen geliefden Vorst te geeven, uit de pen heeft laaten vallen, „ dat Koning Willem de 111. vrij was van al-

„ le

Sluiten