Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mm N E D El LANDEN. 507

le ondeugd , ééne foort alleenlijk uitgenomen, ,, welke hij egter zorgvuldig wist bedekt te houden." Dit niet vermelden, heeft zommigen het ergfte doen gisren. William Whiston heeft in zijne Gedenkfchrifien aangetekend, dat, ten tijde vau het ovetlij. den van Koninginne Maria, ten Hove zekere Lady Vilxers verkeerde , welke de Koning ongemeene Kijken zijner gunst betoonde, en dat hij van ongeoorloofde gemeenfchap met deeze Mevrouw verdagt wierd gehouden. Hij voegt 'er nevens , dat de Aartsbisfchop van Kantelberg, naa het overlijden der Koninginne , den Koning onderhieldt over het ongelijk, 't welk hij etne uitmuntende Egtgenoote door deeze gemeenfchap hadt aangedaan, 't Is mogelijk, dat Burnet hier op doelde.

Willem de III. moet, niettegenftaande zijne ge. breken, in den rang 'Ier grootfie Vorsten, die ooit den Schepter zwaaiden , geplaatst worden. Het te bovenkomen der hinderpaalen tegen zijne verheffing tot Stadhouder , het verkrijgen van een volflrekter gezag in de Veréénigde Gewesten, dan iemand zijner Voorzaaten gevoerd hadt; de wijze , op welke hij den Groot Brittannifchen Throon beklom , en zich daar op wist te vestigen , ondanks den wederzin des wispeltuurigeu Volks , en het tegenwrijten des magtigften Monarchs van Europa ; de doorzigtige Staatkunde , met welke hij de raadflagen van zo veele vreemde Hoven wist te befluuren , en de maat te (laan, op welke geheel Europa zich bewoog ; zijne bekwaamheid in den Oorlog; zijne redmiddelen,om ï>5 de

Willem de HL

Sluiten