Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber. NEDERLANDEN. 5oy

irecht en Overijs/el, naa dat de Franfchen die Ge. westen ontruimden, hem voor eene enkele reis , en zonder dat zulks in gevolg zou kunnen getrokken worden, werden opgedraagen ; doch , zich bedienende van de onrustigheden dier dagen, van de overhand zijner Partije, en bovenal van het aantal zijner Alhangelingen in de Regeeringe, verkreeg hij in de drie opgemelde Gewesten een gezag, weinig van volftrekte üppermogenheid verfchillende. — Twee keeren mislukte hem zija doel, het wederftreevtn van den Vrede xzNieuwmegcn, in't jaar MDCLXXVIil, en het aanwerven der zestienduizend man , in den jaare MDCLXXX1I1. Doch deeze twee tegenkantingen beletten niet, dat zijn gezag zich vergrootte,, en langs hoe meer vestigde. Zijne verheffing op den Engelfchen Throon , wel verre van daar een krak aan toetebrengen, ftevigde het zelve : de hoogklinkende naam van Koning lag, om zo te fpreeken , den Gemeenebestgezinden het zwijgen op : en, indien hijd* Waardigheden van Koning en Stadhouder op eenen Opvolger hadt kunnen doen overgaan, zouden allengskens de Overwinnaars van Philips dien tytel hebben kunnen verdraagen, met welken het veror Gemeenebesten altoos gevaarlijk is zich gemeen te maaken. De Stad Amfterdam worftelde het langst tegen de overheerlching van Willem den III. Eindelijk hadt het gezag, door hem in 't Gemeenebest veiworven, zo diepe wortels gefchooten, dat alle Regenten , op 's Lands kosten , zich , bij zijn overlijden , in den ïouw kleedden. Dan, fchoon de tijding van 's Stadhouder?

WlLLEW DE Ui.

Sluiten