is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43<»

GESCHIEDENIS

Staa tsRegki-

RING.

de Dieren, eveneens gebalzemd, en voor bederving geveiligd.

Zijn Kabinet, in Hollands eerlte Koopftad , waar alles, wat zeldzaam is , zamenvloeit , verzameld, werd zo rijk, dat men het voor de verzamelplaats van een Vorst zou aangezien hebben. Van vrolijker aart dan Swammerdam , en tot in een zeer hoogen ouderdom dezelfde Liefhebber van Zeldzaamheden , wilde hij bij den rijkdom zijns Kabinets het vermaak voegen , en de befchouwing daar van vervrolijken. Ten dien einde mengde hij bouquettenvan Bloemen, Planten en Schulpen op eene bevallige wijze onder de droeve Doodsbeenderen, en vervrolijkte alles, daarenboven , door Opfchriften of Verzen, uit de beste Latijnfche Dichters getrokken , zo bevallig als gelukkig op de verlchillende voorwerpen toegepast. — Dit Kabinet van Ruysch was voor de Vreemdelingen een der grootfte Wonderen in Holland , en lokte alle aanzienlijke Perfoonen. Czaar Peter de I. bewonderde het ten hoogften , toen hij de eerfte keer in deeze Landen kwam ; en de tweede keer verliet hij dezelve niet, zonder het gekogt ie hebben. En Rusland zag zich opééns in »t bezit gefteld van Zeldzaamheden, die één der bekwaamde Mannen een arbeid van veele jaaren gekost hadt.

Een negenenzeventigjaarige ouderdom kon Ruysch niet affchrikken , om een nieuw Kabinet aanteleggen. Zijne beftendige gezondheid liet het hem toe, en zijne gewoonte en fmaak verpligtten hem tot dien

ar-