is toegevoegd aan je favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dkr NEDERLANDEN. 163

Bijéénkomst te Soisfons en derzelver gevolgen.

^Jt Jeer noode hadt de Keizer bewilligd in de op. fchorting der Oostendefche Maatfchappije, die, zints haare oprigting, zeer in vermogen was toegenomen, en reeds achttien Schepen na de Indien en China gezonden hadt; het draalen om de voorafgaande punten re tekenen , bleek thans uit de overgelevetde Scheepsiijst voor geen gering gedeelte daar aan toegefchreeven te moeten worden, dat men nog twaalf Schepen , van welken eenigen zeer laat uit Oostende in Zee geffooken waren, te rug verwagtte, welker vrije t'huisvaart men bedongen hadt (*).

Frankrijk, Groot - Brittanje en de Peréénigde Gewesten krcegen een nieuw verfchil met Spanje; dewijl de Koning gezind fcheen om de Onderzaaten dier Mogenh :den , welke een groot aandeel hadden in het zilver en de goederen door de Spaanfche Vloot uit de Westindïèn aangebragt, zo zwaar te belasten als of hij met hun in openbaaren Oorlog was; waar om hij dezelve tot groote fchade der Kooplieden op* hieldt. Men wilde naamlijk hen de flukken van Achten , die tegen acht Reaalen de Plata geregiftreerd waren, tegen negen en eene halve Reaalen, uitdee-

len:

(•) Montgon Tom. V. p. 344. Rousset 'Recueil* Torn. III. p. 41a. 415.

L 3

De OostendefcheMaatfchappijbedingt, nog allen mogelijk voordeel.

1727.

Verfchil met

Spanje,