Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&o GESCHIEDENIS

Staat» Receskjng.

„ best zou doen, om te bewerken, dat de invorde„ ring van 's Lands Gemeene Middelen door Pag. „ ters ten eeuwigen dage zou blijven afgefchaft, en „ dat men zulk een Middel , 't zij bij een hoofd„ geld, of iets anders, zou zoeken intevoeren , waar „ bij de Burger minst bezwaard word." En , dewijl zommigen bedugt geweest waren, of de Wethoude'rfchap, die zich niet genoegzaam op de Schutterij fcheen re kunneti vt naaien , ook voor mogt her-ben Krijgsvolk in de Siad te brengen, voegdezij 'er bi], „ nimmer zulk een oogmerk gehad te heb„ ben . cn dat alle gerugten, desaangaande* uitge.

„ ftroöid , met de waarheid ltreeden." Dê

Staaren nömen dit die van Haarlem zo euvel, dat zij alomme Heten afkondigen, „ hoe zij de verklaaring „ der Haarlemfche Regeering , welke hun ook in „ Nieuwspapieren onder 't oo? gekomen was, (men ' „ leeze dezelve in de Haarlemfche Courant van den „ 22 Janij van dat jaar,) hieldt voor een onegt of „ een afgedwongen ftuk, dezelve voor nietig en van „ onwaarde verklaarende : teffens allen Ingezetenen „ verzekerende , dat zij ze nimmer eenige uitwer„ kiug zouden laaten hebben; of, zo die van Haar„ lem, in veragüng van de bevelen der Staaten, en ten nadeele van 't Gemeene Land, daar van reeds „ eenige voordeelen mogten getrokken hebben, zou„ den dezelven op eene andere wijze moeten worden j, vergoed (*)." Hoe vast , blijkens deeze afkon-

di-

(*) Refol. Holl. 1748. bl.511.512. 534. Néi. ■Jaarbi 1748. bl. 433. 45P enz.

Sluiten