Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1784. 25

van het geeven derzelven niet waren wederhouden geworden door de niet ongegronde vrees , dat de horriliteiten , van deeze zyde aangevangen , alle vergelyk onmogelyk , en den byftand van het Franfche Hof minder waarfcbynlyk maaken mogten : eene prudente voorzorg , welke Wy zeer verre af zyn van te mispryzen; maar waarvan het gevolg zyn zal, dat Wy de Wapenen van den Staat, indien de Oorlog doorgaat , niet wel anders dan op het Territoir van den Staat, en verweerender wyze zullen konnen gebruiken , en dat het, in de onzekerheid , waar de eerfte aanval gefcbieden , «n of 's Lands bezittingen niet aan verfcheiden' kanten te gelyk zullen worden aangetast, niet mogelyk zal zyn, om voor alles ie zorgen. Mogten Wy zoo gelukkig zyn , dat alle de Ingezeetenen van dit Gemeenebest Juftitie deeden aan de Liefde tot hei Vaderland, waarmeede Wy bezield zyn, en die, (boe groot, hoe drukkende ook de desagrementen zyn van allerleien aart, onder welken Wy gebukt gaan ,) noch verkoeld , noch verminderd is, Wy zouden den moed niet opgeeven; maar, by aanhoudendheid, alle onze vermogens met getrouwheid en yver befteedende tot verdediging van een Land , aan welks behoud en voorfpoed onze dierbaarfte belangen en die van ons Huis onaffcheidlyk verbonden zyn, de uitkomst der zaaken gerustlyk overlaaten aan dat Almagtig Opperwezen, 't welk wel eens meer dit Land gered heeft, wanneer da rood op het hoogfle fcheen gekomen te zyn, en 'er geene hoop op uitkomst meer overig was. Maar , buiten onze fchuld , geheel onvoorzien van de noodige middelen; op eene onverdiende wyze mistrouwd, veracht, befpot, befchuldigd, en afgefchilderd als een eerlooze Verrader van onze eigene belangen en van die van 't Vaderland, zullen Uwe Hoog Mog. zich niet verwonderen konnen, dat Wy vreezen , van ons op nieuw bloot te ftellen aan het gevaar van B j aan

Sluiten