is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mm. STAAT EN OORLOG. 1785, 5S>

waayen: dat hy vervolgens aan hun Ed. Mog. in confidentie meende te moeten geven , of hun Ed. Mog. niet zouden kunnen goedvinden deeze beginfelen van oproer in haare geboorte te fluiten , en een Commisfie aan Zyne Hoogheid den Heere Prince Erfftadhouder te decerneeren , ten einde de noodige Patenten en ordres te verzoeken , om een Detachement van vyf en twintig a dertig Man uit het Guarnifoen alhier in den Hage na Rhynsburg en Valkenburg, als meede een gelyk Detachement van vyf en twintig a dertig Man Cavallerie uit het Guarnifoen te Rotterdam zonder uitftel te doen vertrekken , en dat hier van by Misfive communicatie aan de Heeren hun Edele Groot Mog. Gecommitteerden en Burgemeefleren en Regeerders van Rotterdam zoude worden gegeeven; met verder verzoek aan Zyne Hoogheid , om aan beide de Officieren , die Detachementen commandeerende , ordre te zenden, aan de Bailliuwen van die Plaatfen de fterke hand te bieden, om de Vlaggen van de Toorens aldaar waayende , de facfo te doen afneemen, en de Belhamels en Aanvoerders der plaats hebbende beweegingen geapprehendeert zynde, na herwaards op de Voorpoorte van den Hove te geleiden, ten einde na bevinding van zaaken exemplairlyk te worden geltraft, en voorts, des noods, geweld met geweld te keeren.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan , het voorfz. geproponeerde by dezen te converteeren in een Refolutie , en vervolgens de Heeren de Roo van VVestmaas en van Leeuwen , mitsgaders de Secretaris ftoyer , te verzoeken, oxn zig,zoo fpoedig mogelyk, van de voorfz. Cornmisiie by Zyne Hoogheid te acquitee.

Ga ren,