Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1785. 131

hoe of destydes de Staaten van dit Quartier, deze hunne en by den Ertltadhouder zelve geagnosceerde qualificatie en bevaegiheid niet hebben gemaintineerd, en zig tegens dusdane inbreuk hebben verzet.

Omtrent de begevinge van de Geestelyke Rentamp» ten is zulks , gedurende het Erflladhouderfchap van Willem den UI, zoo wel by de Staaten van dit Quartier gefebied, als ten tyde van deszelfs PrEedecesfeuren de vorige Heeren Stadhouders, welke begevinge op den ouden voet gebleven zynde , zoo v*el te meer kragt byzet, dat niemand tot begeevinge van dat Ampt zoo wel, als het Ampt van O.itfanger Generaal, als de Staaten van dit Quartier g^quuliliceerd en bevoegd zyn. Het is Uw M. Mog. alle bekend, dax Zyne Doorl. Hoogheid Willem den IV, de delatie van het Erflladhouderfchap, en de beftellmge op de Regeeringe , ingevolge Landfchaps-Refolutie van den 12 Jinuary 1748, op den voet van 't Reglement in de,i jaare 1775 beraamd, en door Willem den 111 Hoogstdeszelfs Prredecesfeur bïkieed, heeft aanvaard om van alle charges enz. te disponeren , conform het voornoemde Reglement, en dat derhal ven alle de prsetenfien van de Heeren Erfltadhouderen , tot begeevmge van Ampten en Bedieningen binnen dit Quartier , zyn berustende op dezelve gronden en fundament, als op welke Willem den III heeft kunnen goedvinden , die aan zig te trekken, fpeciaal omtrent den Post van Ontfanger^Generaal , alzoo in het woordelyk overgenomene Reglement van 1750, de beflellinge daarvan word geiaten aan die geenen, die daartoe van ouds bevoegd en gequalificeerd zyn geweest, 't welk derhalven niet kan applicabel gemaakt worden op eene enkele begeevinge van Willem den III, in den jaare 1095 aan den Heer C. C. van Lintelo tot de Ere; maar op de bevoegdheid en qualificatie waarvan de Staaten ten tyde van deszelfs Pr<edecesfeuren gejouisfeerd hebben, alzoo die begeevinge door de Staaten van dit Quartier moet veritaan worden voor datmaal toegelaten te zyn, een begeevinge des tydes zoo wel als zedert den jaare 1748, tegens welke men geen moeds genoeg heeft, zig te durven verzetten: Ingevoegen Zyne Doorl. Hoogheid P 4 Wil-

Sluiten