is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

164 VERZAMELING van STUKKEN

teynen getrouw rapport -doen, foo wy verftaen ende Ordonneeren dat hy daer van fal hebben te verantwoorden.

üVft < ia* i«^fS7y;!fUdSrf|J«»j UrA*

Ordonneeren ende Statueeren wy noch wel uy tdruckelick dat den Collonel, Commandeur ofte Capiteyn in gebreeke geweest zynde fulcke ordre als voor ende naer befchreven op de uyttreckende Soldaten te ftellen, fal hebben te verbeeteren die fehade ofte moetwille by den uytgetrocken Soldaten bedreven, foo oock fal den Officier die defelve beleydt heeft.

8.

't Welck willen dat daedtlick fal verhaelt worden op hare perfonen by casfatie ofte arbitrale ftraffe, ofte op hare goederen, oock op haer Traftement jae oock een vooral, 't en waere fy die daders felve ter ftraffe overleverden.

9-

Doch die op Convoy gefchikt worden, fullen met minder getal als van vyf en twintigh moghen trecken, die wy nochtans ordonneeren beleydt te worden ten minften met eenen Corporael, defelve verbiedende yemanden om kost ofte drank noch anderfints Iaftig te zyn, al op de voorfz. pene zonder eenige disfimulatie.