Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22f5 VERZAMELING van STUKKEN

hebben, nochte brenghen op de Schepen, eenighe Bulten ofte faclcen gevalt met Hoy, ofte Caf, noch insghelycks kiften, Harnas, Tonnen,ten ware by expresfe confent van den Capiteyn, op verbeurte van een maendt Solts. 45- ,

Oock en fal niemandt hem vervorderen er ghens Toeback te drincken, f» ofteby avond met licht ofte lonte in 't (b) Gabel ruym te <raen, op peyne vanby den Cryghsraedt daer over geftraft te worden nae behooren, maer fal 'het Taback drincken moeten gefchieden tusfehen de groote ende focke mast, ofte daer fal worden geordonneert, op pene als voren.

46.

Soo wie in 't Scheepswerck ofte by Oorloghe binnen den Schepe ghequetst ofte ghefchooten werde, die fal gemeeftert worden tot 't gemeene Landskofte, ende hy fal boven dien evenwel fyn volle Soldie ontfangen, ende of ghebeurde dat yemandt daer door eenighe leden quame te verliefen ofte aen eemgWê van dien verminckt te blyven, fü daer over na ghelegentheydt ende groote van dien werden beloont.

47. Alle

(a) Dus vindt men indeKeurenvan'Leydenvan26Aug. 1658 p. 69 de 72 § of Keur getytelt: &M Toebak te drinken daar men Turf, Hey of Stroo opdoet. GeenTurfJragers ot Turftonders en Tonfters of andere perfoonen, arbeidende den Turf of eenig Hoy, Hey, Stroo of anderlicht onrfonkende waeren, zullen vermogen in't opdoen otie arbcmen, omtrent;dezelve waeren Toebak ts drinken, op eene boete van drie Gulden.

(b) Cabcl-gat.

Sluiten