is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w maart s ZAAKËN VAN

1785.

naar der Edelen meening, hier van zy afgegaan, heeft daar in zyn reden. Om dat hier door de ongelykheid, die anders dit ftemmen by derdedeelen veroorzaakt, eenigzints vergoed word.

Want, indien ook de meerderheid uit een derdedeel alleraanweezende Edelen de overftemming uitmaken , dan waren de Sreden ongemeen bevoordeeld boven de Ridderfchap in het gezag van Regeerings» zaaken : naardien de S'eden dan maar een zesdedeel van alle Edelen door malkanderen nodig hadden : daar in tegen» deel ae Ridderfchap niet zou kunnen overftemmen , dan door bykomst van over de halffcheid der Burgemeefteren van eene bepaalde Stad. Dat is by voorbeeld, in dien 'er dertig Edelen waren, dan zouden de Steden overftemmen met zes Perfoonen uit de dertig, daar de Edekn de overltemming niet zouden kunnen erlangen zonder te hebben agt Perfoonen van de veertienen of negen van de zestien en, het welk wederom eene zigtbaare groote ongelykheid in 's Lands gezag zou geevpi. Zoo als by onze Verhandelingc II. Iloofdlt. No. 404—410. wiskundig beweezen is.

En om deeze ongelykheid eenigzints weg te neemen, en der Ridderen verlof tegen het voordeel der Sieden in deezen eerdgermate , als het ware te compenfeeren, fchynt het, dat by deeze latere ftexn» nunswyze, bi'lykheidshalve een vol derdedeel bepaald zy. Dan ais gezeid, het juist evenwigt word in de kwartierlyke, llemgeevinge alleen bewaard.

Al meede kan het gewoon gebruik der Heeren van de Majjiliraaten der drie Steden , om doorgaans alieen maar vier afgevaardigden uit ieder Stad ten Landda-