is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAr, STAAT EN OORLOG. 178$, a2J

alrans al het zelve zouden moeten aanzien als een dadelyk misbruik van de toegefhane vrye Vaart; en voor zoo verre iemand derzeive zig van de voorfchreeve onbelemmerde Vaart zoude willen prsevaleeren en werkelyk bedienen, om een handel te dryven, waar van het exclufive regt aan de Compagnie competeert, of in *s Compagnies beflooten Bezittingen, dat het regt van de Compagnie om zulken handel zoodanig te Ituiten , dat dezelve in het vervolg niet wedei- ortdernoomen worde, is in ftaat en in zyn geheel gehouden , dat haar Hoog Mog. derhalven aan Bewindhebberen vry laten, om tot confervatie van haare regten, en tegens alle inbreuken daar omtrent , zóódanig ordres te Hellen, als zy meest dienitig zullen oordeelen.

Dat haar Hoog Mog., door het afzenden van een Esquader van 's Lands Schepen onder den Capitein Commandeur van Braam, reeds aan Bewindhebberen blyken hebbende gegeeven van haare geneegendheid, om de Oostindifche Com. pagnie en haare handel te protegeeren, ook reeds dispolitien hebben begonnen te maaken, om daar in te continueeren en niet ongeneegen zyn, om aan de verzoeken, die Bewindhebberen ten dien opzigte zouden mogen nodig oordeelen te doen, te defereeren.

Waar op gedelibereert zynde, hebben de Heeren Gedeputeerden van de Provinciën van Holland en Wriestvriesland , van Zeeland, Vriesland en Stad en Lande, het voorfchreeve gerapporteerde Copielyk overgenoomen, om in den haaren breeder gecommuniceert te worden.

Accordeert met de voorfz. Register.

XXVIII. dekt.

P

LXI.