is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j&n, STAAT ËN OORLOG. 1786. £5

hem vryheid zoude geeven om dezelve anders te confidereeren, dan als de voornaamfie Belha' mels van al het geen 'er in de maand January van het voorleeden jaar in den Lande van Voorne , by gelegenheid der voorgenomene Looting van den derden Man , binnen de voorfz. Dorpen en Ambagtsheerlykheden is gepasfeerd, even gelyk over alle die Perfoonen door den Bailiuw van denzelven Lande gedagt was; maar dat gemelde Advocaat Fiscaal des onaangezie» gemeend heeft , met rekue tot de voornoemde David van den Berg, dry Hoogwerf en Barend Hoogwerf, Cwelke zedert de maaud February van het voorleeden jaar in hegtenis hebben gezeten, ïerwyl de evengenoemde verdere Perfoonen , by het indienen van dezelve zyne confideratien, alle nog voortvlugtig waren) fpecialyk te moeten aanmerken, dat de gemelde drie Perfoonen zig, uitwyzeus derzelver verhooren, nopens de meest aggraveerende poir.éien van de accufatie , ten hunnen laste ingebragt, tot dus verre met de fimple negative hadden beholpen , en het zig derhalven Het aanzien, dat het moeyelyk zoude weezen dezelven tot eene meerdere confesfie te brengen , dan in de voorfz. verhooren refpecti» velyk vervat is; invoege dat'er zeer weinig ap. parentie was voor een fpoedige afdoening van derzelver zaaken, ten minden , dat dezelve ge. vaar liepen van eenen tweeden Winter in de Gevangenis door te brengen » indien hetUEd. Gr. Mog. niet behaagen mogt dezelve daar uit,door middel eener zeer byzondere gratie , te verlos-

fan

Dat gemelde Advocaat Fiscaal intusfchen wel getoond heeft van begrip te weezen, dat de halitarrige ontkentenis van veele anderzirtts baarblykelyke omdandigheden, met relatie tot voornoemde drie Gevangenen, op zig zelfs geen motief zoude kunnen tveezen , om alleen op dien grond zoo eene extraordinaire gratie aan dezelve drie Gevangenen te verleenen j maar dat hy 'er

tef-