Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fea. STAAT EN OORLOG. 1786*. aa?

der voorfchreeve generaale extenfie hun, ner Cimmisfie tot het beraamen en ter

uitvoer brengen van al het geen naar hunne idéés al ware het een geheele omkee» ring en vernieuwing der orde van Regeering , de rust en het vertrouwen binnen de voorfz. Stad, zoude kunnen herftellen, ge» qualificeerd fchynt te houden. Terwyl men zig niet ontziet aldaar verder by te voegen:

En in' geval de magt der vootfchreeve gecombineerde Vergadering zig volgens de aan hun gedemandeerde Commisfie zoo ver en zoo uniferveel zoude uitftrekken , zoo dat aile Stads Rechten en Privilegiën geduurende het fubfifteeren der voorn, gecombineerde Vergadering, als het ware zouae moeten flaapen, en niet eerder als na het vertrek van hun Edele Groot Mogende Gecommitteerden wederom zoude kunnen revivisceeren ; zou hec zeker te vergeefs zyn , om hun Edele Groot Mog. langer over deeze zoo gewigtige materie bezig te houten, en zoo «óór de Vroedfchap als verdere Leden van Regeeritig der Stad Rotterdam, niets anders overig blyven, als zig al het ^een de gecombineerde Vergadering onder voorwendzel va» herftel van rust en vertrouwen zouden mogen goedvinden binnen de gemelde Si ad te ordonneeren en ter Uitvoer te brengen, blindelings te onderwerpen. Is de Vroedfchap, of laaten wy liever zeggen die meerderheid derzeive, welke geen gelegenheid heeft laten voorbygaan om de uitvoering onzer Commisfie te verhinderen , in twyffel welk het oogmerk der gecombineerde Vergadering mee de by. dezelve gearresteerde disfolutie der Schutrery; zoude mogen zyn —- wy Edele Groot Mogende «Heeren l moeten bekennen in geen mindert 'vyffel te zyn vervallen omP 2 trent

Sluiten