Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3U maart, ZAAKEN VAN 1786,

den het akeligst Tafreel van de gefteldheid van onze Stad meenen te moeten ophangen, f>t geene wy nu niet willen discu'.ieeren, hoe zeer net ons daar uit voor komt dat Heeren Gecommitteerden tegen het groote deel onzer Ingezetenen ongelukkig geprimeerd zyn) deeze lefteldheid dan zelve, nog minst toe laat, om oegantfche Schuttery te disfolveeren., ta een zoodanig onbeproefd en gehazardeerd Plan als de eredie der geprojecteerde nieuwe Schuttery te introduceeren, waar by men, zonder op middelen van fchikking bedagt te zyn , die na net inzien van de Vroedfciiap alléén bekwaam zyn om rust en herftel van vertrouwen op een beftendigen voet te bevorderen , zoo als de VroedSn dan ook reeds van den beginne der geS ePn mLoegens af, daar toe efteGie demarches gedaan heeft , en als nog in dezelve dispofitiegperlifteerd.'- Waar by men, (zeggen wy) zonder op bemiddeling bedagt te zyn, en zonder reguard te nemen op het gemanifesteerd veSangenSvan het eene gedeelte der Burgery , het ander gedeelte alles toe geeft, en dus een bron van duurzaame ongenoegens, twist en verwarring opend, waar van wy niet genoeg meeSn ïffnnen'waarlchouwen, als zynde van dien aart, dat ons daar aan ten allermeefte ge-

Deeze beide confideratien, waar van wy een gedetailleerde deduéüe meenen te kunnen en te moeten menageeren , vertrouwen wy dat Uw T?d Gr. Mog. wel zullen geheven aan te merken , als by onze Propofitie of Memorie van ndftruftie geannexeerd, of daar inne geinfereerd, en alles te zaamen van dat gewigt te houden, S de ernftigfte repi*fentatien of Decaratoiren door eenige der mede integreerende Leden van deeze Souveraine Vergadering immer gedaan , aewoonlyk gehouden zyn, alles met dat opregt . S we meenend oogmerk, dat door de taterve*

Sluiten