Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.april , STAAT EN OORLOG. 17SÖ. I4J

pasten eerbied en trouw op te volgen en te gehoorzaamen.

Dit hier uit, met toepasfing op het voorhanden zynde geval , onwederfpreekelyk voortvloeit, dat, daar aan zyn Hoogheid alleen een deel van het uitvoerend gezag over de Militie , behoudens en onverkort het wetgeevend gedeelte van dien, erfelyk geconfereerd is, dat Commandement en Chef, over de Militie ter Repartitie deezer Provincie {taande, of daar binnen Guarmfoen houdende , hoe uitgebreid het zelve dan ook ware egter altoos gefubordineert aan en geheel afhangelyk is van het wetgeevend gedeelte , dat in den boezem van den Souverain berust , en onvervreembaar berusten moet , zal hy in waarheid en met de daad Souverain zyn en blyven. ——

Indien nu aan deeze zoo wezendlyke als onbetwistbaare algeraeene grondregelen de Refolutie, by Burgemeefteren en Vroedfchap. pen, met betrekking tot het Gommando over het Guarnifoen van den Hage, genomen, getoetst word, hcud men het boven alle redelyke twyfehng zeker, dat by deselve Refolutie voorgemelde grondrege. len zorgvuldig in bet oog gehouden zyn , ja dat 'er niets verders ot anders behoeft by te koomen, om de gegrondheid van gemelde Refolutie ten vollen te juftificeeren, dan alleen dit fpeciaale betoog , te weeten , dat aan zyn Hoogheid, onder de bepaalingen VYVIr „ en reltrlctien, in deeze Prasliminai-

aaaII, deel. K re

Sluiten