Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG. 1786. 433

die by hunne aanftelling , volgens boven geallegeerde Refolutie van Hun Hoog Mog. van 13 Maart 1623, fpcciaal worden benoemd , om te hooren de lecture van de Brieven, komende uit Indiën, zullen 'er niets van hooren, en dus buiten ftaat zyn , om te oordeelen over den waren toeftand van Compagnies zaaken in Indiën, en in hoe verre op alle de poirdten, in die

Brieven vervat, behoorlyk reflexle is genomen.

Dat, wanneer men hier tegen zou willen allegeeren , dat het geconcipieerd Verbaal en Poincten ter refcriptie Kaderhand in de Haagfche Bffoigne zullen worden gerevideerd, het egter de abfurditeit zelve zou zyn, te onderftellen, dat die herziening met dezelve uitgeftrektheid van omllag en nauwkeurigheid als het primitive onderzoek , zal kunnen gefchieden , vermits dan , of het eerfte werk inutiel zoude zyn,, of men zoude (op die wyze handelende) het werk nutteloos vermenigvuldigen, en uit het oog verliezen die maat in de deliberatien, welke in het beleid van alle welgeregelde Vergaderingen behoort plaats te hebben.

Du de Heeren Staaten van Zeeland deeze weinige trekken genoeg oordeelen, om de totale afwyking vau het nieuwe Plan aantetoonen: terwyl zy hetzelve Plan in dit dagligt befchouwende , zig niet genoeg kunnen verwonderen , hoe hetzelve in goeden ernst kan worden opgegeeven als een Plan van redres der Oost-Indifche Compagnie. daar het de kiaarfte kenmerken draagt, van te zyn een Plan van omkeering der fundamenten van dezelve Compagnie: dat in zyne gevolgen zal medebrengen een overwigt van gezag voor de Kamer Amfterdam, in het beftier in Indë.i: een bündhouding der overige Kameren en der Hoofd-Participanten, en waar door eindelyk het meesterfchap van de Kamer Amfterdam zig in alle de overige takken van het bewind, en van den Handel en Retouren, zoodanig zal uitbreideD, dat aan deeze Provintie , welke zoo groot aandeel gehad heeft aan de oprigting van de Maatfchappy, niets meer zal gelaaten worden , dan de clementie van de nieuwe directie zal goedvinden.

Dat hoe men ook moge deuken over de oorzaaken P 5 van

Sluiten