Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3;o mav, ZAAKEN VAN I7g&

EDELE MOGENDE HEERENl

Aangezien de Rivier op de hoogte van de Krab wederom raerkelyk ïs aangedikt, zedert de gedaane uitdieping in den jaare 1781 en het transportseren van Oorlogfchepen en Fregatten van Rotterdam naar Hellevoetflujs, als langs deeze pasfage alieenlyk kunnende g?,fchieden , daar door ten uiterden bezwaarlyk ja zelfs voor Schepen van eenige confideratie'ten hoogden dangereus begind te worden, vinden wy ons uit dien hoofde genoodzaakt, ons nogrnaals door deezen aan Uw Ed. Mog. te addresfeeren en te verzoeken, dat Uw El Mog, wene.r^m de goedheid gelieven te hebben , om de Rivier, op de hoogte van de Krab, op zoodanige diepte te doen brengen , als in den jaare 1781 is gefchied , met verdere vriendelyke inftantie, om daar mede, aangezien zelfs tegens. woordig het 's Lands Fregat Jafon aldaar, even gelyk een der Oostindifche Schepen van de Kamer Delft, zedert eenige tyd werd opgehouden door de droogte, zoo fpoedig doenlyk, een begin van die uitdieping te willen laaten maaken, te meer, daar binnen weinige weeken een Schip van 74 Stukken van Rotterdam naar Hellevoetij 11 is zal moeten worden getransporteerd.

Wy kunnen egter niet ontveinzen, dat, hoe zeer hier door voor het tegenswoordige aan ons oogmerk zoude worden voldaan, het zelve nogtans van geen langen duur zal wezen , in confideratie, dat de fituatie van de voorfz. Krab door de ftreek Lands, die zig in de gedaante van een elleboog in dezelve uititrekt, zoodanig is, dat dezelve van tyd tot tyd zal moeten aandikken, en dat daar aan telkens zal moeten worden geremedieert, wil men de voorfz. pasfagie, die ondertusfchen nog, ten opzigte van de Commercie en Navigatie in het gemeen , nog van s Lands Schepen en die der Oostindifche Compagnie ia het byzonder, voldrekt niet kan worden

Sluiten