Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55 may, ZAAKEN VAN i7gö.

dit Collegie afhangt , op de kragtigfte wyze zoude worden gefaciliteert.

z?j i i r, Waar meede,

Edele Mogende Heeren, beveelen wy Uw Edele Mogende in de befcherminge van God Al. magug.

Gefchreeven in Rotterdam den sj April 1735. (Was ger.)

SEBASTIAAN VAN N0OTEN.

(Onder ftond)

Uw Edele Mogende goede Vrienden,

De Raaden ter Admiraliteit op de Maaze.

(Laager ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve.

(Was ger.)

J. VAN DER HBIM,

In margine ftond geappoftilkert.

Zy deeze Misfive gefield in handen van de Heeren Commisfarisfen tot de zaaken van de Rivieren. Werdende dezelve verzogt, hun Edele Mog. daar op te dienen van hunne confideratien en advis.

Aétum den 26 April i?8<5. (Onder ftond)

Ter Ordonnantie van de Gecommitteerde Raaden. (Was ger.)

A. J. ROYÊR.

XC.

Sluiten