Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

29

meergem. Mourand hebben getwyffeld , blykt allerduidelykst uit het geen Hun Ed. Mog. daar

na gepofeert hebben by derzelver opgevolgde Remonftrantie van dm 6 April (op pag. 55.) namelyk „ dat de Ondernemers van de oproe„ rige ftitelykheden, welke op den 17 Maart „ direü ingericht waren tegen Uwer Ed. Groot ,, Mog. Souver aine be fluiten, en tegen de invi.

oiabiliteit, welke aan de Heeren, ter Illustre „ Vergadering van UEd. Groot Êlog. compa-

reerende, competeert, allen op de aanmaning, „ hun door den Drosfaard van den Hove gedaan, „ daar van gedeffleert hadden, uit ge zo n-

„ dert den voorn. mourand, die

DAAROM gevat was:"

Het blykt derhalven, zoo Wy vertrouwen, allerduidelykst , dat 'er een andere reden moet zyn geweest, die Hun Ed. Mog. daags voor dat de Executie Onzer Sententie nopens Mourand voortgang flond te hebben, geanimeert heeft gehad , om Ons toen eerst de meergem. ftukken in handen te doen komen; gelyk mede dat 's Hofs nu nader geallegueerde palliatieven , namelyk , dat men eensdeels toen noch geen kennis hadde gehad, dat U Ed. Groot Mog. op 's Hofs Remonftrantie van daags te voren geen'regard hadden genomen, en anderdeels , dat men tot dien 23 Maart toe in de verwagtinge zoude zyn geweest, dat of Wy, of de Advocaat-Fiscaal, 's Hofs informatien gerequireerd zouden hebben alvorens te vonnisfen , niet anders zyn dan uitvluchten van verlegendheid; aangezien, wat het laatfte betreft, gelyk gezegd is, des Vrydags te voren tot driemalen toe te vergeefsch op commu« nicatie van. de informatien , by den Hove ingewonnen . geïnfteert was, en men Ons, of Uwer Ed. Groot Mog. Advocaat-Fiscaal, op het laatfte daar toe gedane verzoek nimmer met eenig antwoord hadde verwaardigt; terwyl de gepra. tendeerde ignorantie van het fucces van 's Hofs Misfive van den 22 Maart enkel en alleen beru

J S"

ten

Sluiten