Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S34 Jui-Y, ZAAKEN VAN 1780.

digers willen zyn en blyven; want alfchoon bezwooren hebbende dat voorfz. Reglement te zullen naleeven , zoo oordeelt de Gemeente hun echter volkomen vry te ftaan , zonder krenking van dien Eed, hunne gedagten nopens de tegenflrydigheid in het zelve te mogen uiten; en vertrouwen, daar zy het tweede Lid deezer Stads Regeering uitmaaken, zy nimmer in dit afpecr. kunnen komen van minderjaarige, fchamele en bedeelde Perfoonen.

Wy vinden ons dan ten fterkften verphgc, en om niet al te ver uit te weiden, alleenlyk maar met relatie tot deeze Stad , een oogenblik by dat gezegde Regie, ment ftil te (laan, en het zelve te vertoonen, als dat het op den duur niet zal kunnen beftaan.

Dit Regiement van den jaare 1750 , dat men zoo ieverig zoekt te handhaven van de zyde der lngezeetenen deezer Provintie , is insgelyks door den Heer Stadhouder bezwooren , welke dus onder die veiphchting legt van al het geen daar by aan Hoogstdenzelven werd toegekend , heiliglyk en naar den letter uit te oeffenen, doch gefchied dit, en is men ook zoo ieverig om het zelve van de zyde des laatften te doen oblèrveeren? . , , „ ,

Verfchoon ons Wel Edele en Achtbaare Heeren I dat wy eenige zaken vragende voordellen, laatende de beantwoording ftilzwygende aan de waarheid zelve over.

Heeft de Heer Stadhouder niet kunnen goedvinden drie Regenten alhier aan te ftellen, die geheel ongequaiificeert waren , tegen onze Stads Rechten , en dus ook tegen den letter van voorfz. Reglement?

Heeft de Gezwooren Gemeente [na ernftige doch vrücbtelobze poogingen, tot maintien van Stads Rech» ten by ÜW Wel Edele en Achtb.] zich niet by den Heer "Stadhouder vervoegt en verzogt, dat, wanneer de beklaagde Heeren ongeceegen mogten blyven om aan hunnen pligt te beantwoorden, deeze Heeren dan door Hoogstdenzelven by de eerstkomende keur mogte' i worden gepasfeert?- - • ,

H-eft de Heer Erfftadhouder niet hoe duidelyk deeze non qualificatie ook ware aangetoont, kunnen goedvinden by eene nieuwe keur deeze Heeren allen weder-

Sluiten