Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

july, STAAT EN OORLOG. 1786. a3j

derom aan te ftellen, fchoon onze klagten Rellende in handen van beklaagde Heeren ten fine van bericht?

Deeze klagten aan Zyre Hoogheid den 29 January 1785 afgezonden, en anderhalf j'aar ongeveer verloopen zynd>2, heeft Zyne Hoogheid aan deeze z-.ak wel iets verder gedaan, of is ons zulks gebleeken ?

Hoe lange heef: de Heer Erfïïadhouder de aanftellii g van Gemeens-Lieden alhier uitgeoeffend , zonder dat Hoogstdenzelven dit recht by den letter van voorfr. Reglement wierd toegekend?

Zegt de ietter van dit Reglement niet meede, „dat „ de Magiftraat der Stad Hattem zal beftaan uit agt „ Perfoonen enz., en is Zyne Hoogheid daar op niet „ verplicht dat getal compleet te houden, en nog wel „ te meer, daar onze oude Stads-Reglementen zeggen, „ dat een vacatuure in de Magiftraat, binnen den tyd j, van een maand zal moeten worden vervuld ?"

Heeft Zyne Hoogheid nu niet, onaangezkn deeze verplichting , en zoo veele vriendelyke inftantien van Gemeente als Burgery, een Scheepensftoel byna een jaar opengelaaten ?

Is hier by niet een tweede Scheepenftoel op den 2 May jongstleeden opengevallen , welke dus meede al ruim anderhalve maand heeft open geftaan, en met de eerfte ten huidigen dage nog onvervult is?

Hebben wy onlangs, ter vervulling van deeze plaatfen , en ter voorkoming van Regeeringtoosheid , nog niet andere wegen in moeten liaan ; die meede geen effect hebben geforteert, en van welke Uw Wel Eiele en Abhtb. niet onbewust kunnen zyn?

Om nu verder van geene andere zaaken , direct dit Reglement raakende, of daar uit voortfpruitende , te gewaagen , of fchoon 5er nog een reeks zoude kunnen opgeteld worden , en wel zulkcu, die veele Regenten buiten ftaat ftellen, om zich naar behooren van hunnen Eed en Pligt te kunnen kwyten.

Ook zwygen wy, dat, al wierd dit Reglement zoo van de eene als andere" zyde ftiptelyk geobferveert en nagekomen, het zelve als dan nog ftrydig is en blyft tegen onze oorfprongelyke Confiitutie.

Daar dit alles Wel Edele en Achtb. Heeren! door

uit*

Sluiten