Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s> aug. ZAAKEN VAN 1786.

derhoofd te verheyen, om wat meerder ruimte te krygen ; welke verheying ea verandering volgens tauxatie zal moeten kosten — — /laoco o o

Volgens opsave van dei

ScheepsTimmerman Ja'

Yemes, zullen de nieuw 1

Kameelen moeten bosten, Aan Houten Arbeidsloon. 5°-°° 0 0 Yzerwerk. — — }°° 0 0

Kookers ■ ° °

Pompen — 1840 o o

Ankers en Touwerk — 7°2C 0 0 Voor diverfe posten en onvoorzien toevallen. — ÏOZOO O J>

ƒ78960 O O Om de praecife opgave te doen wat de Scheepen zullen moeien kosten, alvorens uit deeze Haven in Texel zyn gebrast, is zeer moeyelyk, en niet dan by gisting te bepaalen , en durft den Qndergetcekende deeze kosten niet minder calcüleereii als op ƒ 650CO-0 0, op die verondenrellinjr, dat de twee Scheepen in zes maanden tyd van hier in Texel kunnen worden gebragt : maar dewyl alle onden eernirgen, die nieuw en wel van dien aart, s?n veele teegenheeden onderworpen zyn, en mtn door marquemtnt van praftycq al-, meede de differente, wf etenfchappen, dewelke by het gewivtig onderwerp te p s komen, in deeze ligtelyk gevaar zoude loepen van te kort te zien, zoo is der. OiKiergtteekende van gedagten, dat m»n in deezin niet te veel voorzorg kan gebruiken, en men een B.-foigne behoorde te 'hebben met Lootlen en kundige Zselieder , ten einde geinformeert te worden, wat het zekerfte, ïpoedigfte en • ' - mm-

Sluiten