is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&ue. STAAT EN OORLOG. 178& 87

hoogte geklommen zyn, dat de Burgerye heeft kunnen goedvinden, op den a dezer lopende maand gewapend by eikanderen te komen, op de Neude te vergaderen, en aldaar na inthimatie, en oproeping van Burgemeefteren en Raaden in de Vroedfchap dezer Stad, met vele plegtigheden niet alleen een Collegie van geëligeerden Gecommitteerden uit de Burgerye te beëdigen, maar ook alle de niet gecompareerd hebbende Burgemeefteren en Raden, met uitzondering nogthans van twee, en wel ten getale van dertig vervallen te verklaren van hunne Raadsplaatfen, met infinuatie aan dezelve om zig te onthouden van alle Vergaderingen van de Magiftraat en Politie, als meede van de Commisfie ter Vergade' ring van Staat, daar yan dependerende, alzo de Burgerye, die hunne Raadplaat/en hield voer vervallen en vacant —— voords onder protest tegen alle gevolgen, by aldien iemand van de voorfz. Raden zig zedert dato tot de Vergadering yan den Raad ge' liefden te begeeven, of met de zaken van de Politie dezer Stad te bemoeien, alzo zy die gevolgen aan zig zeiven te imputeeren zanden hebben, als breeder by de Afte van infinuatie, waar van Wy de eer hebben Copia hier nevens te voegen, zoo vinden Wy Ons daar door in de allerzorgelyklte orufhndigheden gebragt, alzo Wy de gevolgen van zodanige violente demarches ten hoogSen apprehenderen,en niet anders kunnen te gemoet zien, dan dat zonder fpoedige middelen van redres, dewelke Ons uit hoofae van het heerfchend misnoegen en wantrouwen ontbreeken,deeze Stad en Provincie aan de grootfte onheilen blootgefteld en toe een onnut Lid van het Bondgenootfchap gemaakt zal worden.' En bet is deze reden, die Ojis , daar Wy F 4 zeer