Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142 aug. ZAAKEN VAN 1786.

tutionele middelen en wegen, ten besten van Stad en Burgerye kunnen worden ingeflagen, om de openftaande Vacatures, nadien Hendrik Meylink voor de op hem gevallen keuze van Zyne Hoogheid edelmoediglyk bedankt heeft, ten genoegen der Burgerye met gequalificeerde Perzoonen , zo dra mogelyk, vervuld te krygen, en daarvan ten fpoedigften behoorlyk rapport te doen.

En zal deze aan Haar Ed. Acbtb., en gezworen Gemeente worden overgegeeven, met nader mondelinge aandrang van onze Gecommitteerden tot het geen voorfz. 1 .

CXXXV. Addres der Hattemfche en EU burgfche Burgeryen aan de Edele Groot Mogende Heeren ■ Staaten van Holland en WestFriesland.In dato... Aug. 1786.

Geeven zeer respectuëufelyk te kennen, de Ondergeteekenden, alle Burgers en Inwooners der Stad Amfterdam, dat Hun heden op 't onverwagtfte, by zodanige zamenioop van eenftemmende geruchten, als welke aan dezelve ontrustende tydingen, welken zy anders voor ongeloof baar zouden houden, eene maar al te groote man te van zekerheid byzet, ter ooren gekomen is, dat de Heeren Staaten van Gelderland hebben kunnen befluiten, om een aanmerkelyk Detachement Carabiniers, in dienste deezer Landen, thans Guarnifoen houdende te Doesburg, pofitive orders te geeven, om zich ter dadelyke inrukking in de Steden Hattem, ofte wel Elburg, of misfchieif zo wel in de eene als andere, marschvaardig te houden.

Dat de Ondergeteekenden, zoo klaar, als het licht op den middag, voorzien, dat eene zo geweldige Demarche, onvermydelyk zoude uitwerken, dat niet alleen binnen en voor de Muuren van voorzegde Steden, welke een onverwiikbaar voorneemen fchynen te hebben, om ter mainüëa fiaarer Rechten, alles te beproeven, het

kot»

Sluiten