is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s20 sept. ZAAKEN VAN 1786,

CXLIX. De voordragt van Derdreckt, ter Vergaderinge van Holland, om den Capitein Generaal aan te fchryven zyne denkwyze over de maatregulen tegens Hattem, Elburg en Utrecht open te leggen ; en concerneerende een last aan de Militie, op de repartitie dezer Provintie ftaande, In dato, 4 Sept,

Ontfangen een Misfive van de Magiftraat en gezworene G meente der Stad Elburg, &c. Waar op, &c.

Oritfangen een Misfive van Burgemeesteren, Schee» penen en Raad der S ad Hattem, &c. Waar op, &c.

Zyn geleezen differente gelykluidende Requesten van een zeer groote mecnigte, alle Burgers en Inwooners der Stad Amfterdam, &c.

Alsmede een Request van Jacob Vermeer cum fuis, Gequalificeerdens van een notabel getal Schutters en Ingezeetenen der S ad D lft, &c.

Mitsgaders e n Request van Arie Meurs cum fuis, Burgers en Inwooners der Stad G >u ia, &c

Voorts een R> quest van een turbe Burgers en Inwooners van 's Grav nhage , &c.

En eindelyk een Rtquest van een aantal Burgers en Inwooners van Veur, Vojrfcnooten en den Leydfchendam , &c.

Waar op, &c.

En door de Heeren Gedeputeerden der Stad Dordrecht, by geleegenheid van het inkomen der voorfz. Misfives en R-quegren, de Leden tot vrymoedigheid en cordaatheid in het uitten van derzelver Advifen op dit gewigtig oogenblik geëxhorteerd, en ten dien einde op verzoek van gemelde Heeren G-deputeerdens door den Raadpenfionaris de Acte van Indemniteit vari dato 19 July 1663 geleezen, en voorts door dezelve Heeren