Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i8 sept. ZAAKEN VAN 178*.

CLII. Refolutie van Raad en Gemeente der Stad Elburg. In dato 4 Sept. 1786.

(Post alia~)

Raad en Gemeente in overweging genomen hebbende de zorgelylce fituatie aan welke zich deeze Stad en Burgery,uit aanmerking van de tegens Onsaanna.-ierende Militaire Magt, met allerlei verfchrikkelyk Oorlogstuig gewapend, vind bloot geil.ld, hebben gerefolveerd en gearrifteerd, dat de Collegien van Raad en Gemeente, waar onder de Stads Secretaris nevens Burger. Krygs* r-ad en Burgery , by provifie voor '1 naderend geweld wvken, en deeze Stad en Jurisdictie zullen verlaaten, en zich binnen Kampen retireeren, om vervolgens verder te refolveeren en voor te nemen, 't geen ten nutte van onze ongelukkige Stad en Burgeiy zal noodig en dienftig geoordeeld en bevonden worden.

Aldus gerefolveerd ter Vergadering ten Raadhutze binnen Elburg, dato ut fupra. Praefentibus de Ondergetekenden , j. h.rauwenhoff, nevens de Gemeensiieden. Regerend Burgem. arend wyns. (Was get.) m. sels, hrndrikus hoefhamer. Schepen en Raad van bo* •ieünis vos, Ëvtrtz. vengemelde Stad.

hendrik vos.

tghanms sttjerman. My pra[ent.

joHAfJNlS BUN-''kerk en. herm. HErvR. ViTRlNSA»

CERRiT hkngsveld, Wz. Secretaris.

HENDkK michiel EN. wouter. PHILIPS.

CLIII. Misfive van Burgemeesteren, Schepenen en Raad van Harder wy k , om hun Ed.Gr. Mog. interce fie tot voorkoming van en Burger -Oorlog. In dato 4 Sept. 178(5.

EDELE groot Moe en E heeren ! .

Heden hebben wy in onze Vergadering on. fangen een Misfive van de Regeering d< 1 6 Staa

R

Sluiten