Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flo sept. ZAAKEN VAN 1786.

eieren en Gemeenen, het vernietigde Corps CentSnisfes thans compofeerende, hun keven. lang geduurende zouden behooren te worden gededommageert, breeder met twee Bylaagen hier nader geinfereert.

Fiat Infertio.

Waar op gedelibereert, en Copie van bet voorfz. Advis met % Bylaagen verzogt zynde , door de Heeren Gedeputeerden der ^eeden Dordreeht Haarlem, Leyden , Amfterdam , Gouda , Rotterdam Gornichem, Schiedam, Schoonhoven, AlkSSr', Monnikkendam en Parmere.deou. daar:op m verdaan de intent e van de Heeren hunne Fnn. c pllen, i? de finale Refolutie uitgefteld tot nadere Sberatie: en is, dien onvermindert, goedgevonden en verdaan, de Heeren Gecommitteerde Raaden by deeze té qualificeeren, om, hangende de Seliberatien van hun Edele Groot Mog. over het voorf?.^ Advis, met de betaaling der Traclementen en Soldven op den gedaane voet voort te gaan; lis mede om Burgemeesteren en Regeerders van 's HaTe de noodige kennis te geeven, dat met den t dfezer maand ter executie van hun Edele Groot «log Refolutie van den ai deezer komt te cesuren net Serviesgeld , het welk aan het gemelde Cwps Cent-Suitfes, alhier in 'sHage Guarmzoen gehouden hebbende, voor reekemng van het Land is betaald geworden.

De sroote meerderheid van den Heeren van de Ridderfchap en Edelen, als meede de Heeren Gedeputeerden der Stad Hoorn hebben zig in de voorfz. deliberatie niet ingelaaten.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

De Gecommitteerde Raaden zig by ü Ed. Gioot Mog. Refolutie van den ai deezer,

Sluiten