Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s26 nov. ZAAKEN VAN 178&

vin Vaandrig tot Collonel incluis; dat, zegS wv, deze Willem de Vyfde van zich heeft Snen verkrygen, onder andere zeer orjgeXreerd uitdrukkingen tegen de waarheid aan voor den Alweetenden God , voor het «ntfctie Volk van Nederland , ja voor de ShSe Waèreld te betuigen, het daar voor ff moeten houden, dat de maatregulen door U Ede e Groot Mog. ten zynen opzichte SnoSS; alleen daar uit zyn re^eerende Hnt- rommiae Leden van U fidele urout Mos VeSering het oor hebben geheven »7«ne"ïn Lieden, die derzelver vertrouwen onwaardig zyn, en die geen ander oogmerk hebben, dan de voorrechten aan Hem en ZVn Huis verleend , te verminderen, ja om zetfs eene geheele verandering.in de wetSe Conftitutif dezer Landen te maaken.

Dat deze aantyging niet alleen een grievende hoon voorde Achtbaare Vergadering van ü Edele Groot Mog. involveert, maar da? daar uit ook voornaamentlyk by alle min doorzichtige Burgers en byzonder by Vreemoelin' en die gene kennisfe hebben van de Conftitute dezer Landen, noch van de omftaSeden, welke in dezelve plaats hebdie door omgekogte SchryverS de «aken in een verkeerd en verraaderlyk licht worden voorgedraagen zonde kunnen wotden opgemaakt , als of deze maatregulen flechts het werk eener fnode Cabaal waren, die alleen eige grootheid zoekt ten koste Jan de wettige Conftitutie van ons Vader, land ia zelfs, dat U Edele Groot Mogende enkel gedient hadden tot laage werktuigen van eenige weinige perfonen, welke met dan eene byzondere haat tegen het «ma van Oranie in het harte voeden , dat deze befchïïdigingen niet alleen grievend en trefSe voor U Edele Groot Mog. zyn maefen, maar dat ook alle Burgers en Inwoon-

Sluiten