is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec. STAAT EN OORLOG. 3786. 9?

De .Heeren van de Ridderfchap en Edelen hebben toe de voorfz. Refolutie niet geconcurreert.

De Heeren van Wasfenaar Heere van Star. renburgh, èn van Wasfenaar tot IVasfenaar, hebben gedeclareerd van begrip te zyn ■ dat het voorfz. Dank-Adres door Hnn Ed' Groot Mog. met genoegen behoorde te worden geaccepteerd en aangenomen.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Delft Brielle, Enkhuizen, hdam en Medemblik, hebben in het neemen van de bovengm. Refolutie , zo als dezelve is leggende, niet geconcurreert.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Hoorn ' hebben zig in de voorfz. deliberatie niet iugelaaten.

Aan de Edele Groot Mog., Heeren Staten van Holland en Westvriesland»

Geven zeer eerbiedig te kennen de Ondergetekende Burgers en Ingezetenen der btad Amfterdam en derzelver Jurisdictie:

Dat, - naardien het ... . (dank zy de uodiyice Voorzienigheid!) . . . . U Edele Groot Mog. behaagd heeft, door eene zeer groote Meerderheid der Leden van U Edele Groot Mogende Vergadering by verfcheidene Iteloluuen , in dezen zorgelyken toeftand van zaken, aan alle Burgers en Ingezetenen dezer Provincie en aan het geheele Vaderland een ailerheuglykfte blyk en bewys te geven , hoe zeer U Edele Groot Mog afkeeng zyn van de Burgeryen dezer vrye Gevv^?SrteiJ door den Militairen Arm té verfcbrikaaaVJ. deex.; G jfgji'