is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93 dec. ZAAKEN VAN 1?86.

ken en derzelver eerbiedige klaagllem te fmooren, — zy Ondergetekenden met een wederkeerig gevoel van pligrmaatige Dankerkentenis desaangaande nog dies te fterker bezield zyn , aangezien aldus tevens gebleken is, hoe bereidvaardig U lidele Groot Mog. met een gewensclit gevolg alle die Verzoekschriften hebben gelieven te bekronen, welke ten dien einde door de Burgers en Ingezetenen, zoo van deeze als van verfcheidene aanzieniyke Hoilandfche Steden, eerbiedig aan U Edele Groot Mog. zyn op"edragen ;

& Dat zy het uherfte gevvigt van U Edele Groot Mog. zoo prompte en cordaate Refolutien en Maatregelen dies te hoger waardeeren , vermits het ontwyffelbaai is , dat het uitgebroken Militair-Geweld in Gelderland verder eenen inlandfchen Oorlog had kunnen veroorzaken , indien U Edele Groot Mog. niet op de fpoedigfte wyze door kragtdaadige middelen daar tegen hadden geneven te voorzien; — terwyl tevens, op het treffend voorbeeld van dusdaanige kloekmoedige Refolutien en Voorzorgen dezer magtige Provincie , de roemwaardige Cotdaatheid der Heeren Staaten van Overysfel, van Groningen en van Zeeland het beste beveiligd of opaewakkerd konde worden;

"Dat de Ondergetekenden aldus, naast God , aan de zorgvuldige Burgerliefde van U Edele Groot Mog klaarbiyklyk dien grooten Zeegen te danken hebben, dat tot hiertoe nog geen algemeen Bloedbad of Landberoering door de geheele Republiek is ontltaan, en dat de Burgerlyke Vryneid op die plaaizen , waar dezelve zoo jammerlyk onderdrukt word , nog de gunlbge hoop blytt voeden van eindelyü eens uit haare knellende banden verlost te zullen worden;

Dat. naar maate de Luister, oe Kloekmoe.