is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32o jan. ZAAKEN VAN

1787.

Mog. beftiering in onderfcheidene gevallen de duidelykfte kenteekeoe draagt.

Als voor eerst: de bewaring van U Edele Groot Mogende Souverain gezag, als de wezentlyke Reprjefentanten van een Vry Volk.

De na tyds Omftandigheid besc mogelyke fchikkingen en nodige Verbintenisfen, in dit laatfte tyds verloop,- met andere Mogendheden gemaakt.

De wyze Maatregulen welke genomen zyn, ter beveiliging onzer Provintie op zig zelven, als voor zo ver zulks met een konde ftrekken, ten dienfte onzer Provintiale Bondgenooten.

De verhooren, en dadelyke byftand welke verleend zyn , aan de zodanige welke zig over ingeflopene misbruiken, zo in hun Burgerlyk beftuur als in andere gevallen, beklaagden.

De heilzame middelen welke beraamd zyn ter beteugeling en ftuiting v^n ongereegelde en ontrustende wanbediyven, waar van men zonder fchrikbarende ontroering, de akelige geralgen niet kan nadenken , en welke middelen kragtdadiglyk geftrekt hebben, om de onfchatbare rust en veiligheid te bewaaren.

Zynde met betrekking onzer Provintiale Bondgenoten, door U Edele Groot Mogende Wyze Maatregulen, dezulken wien 'sLands ( Vryheid ter harte ging gerugfteund, en andere in hunne Onderneemingen meer bepaald gebleeven. Inzonderheid toen ('t welk men niet zonder gevoeligheid befchouwen kan,) de Stad Utrecht , door bevreestheid voor overweldiging in engte gebragt wierd , als meede toen zommige Ingezetenen in de Provintie Gelderland hunne bezittingen en goederen moeten verlaaten, ontzet van de gelede middelen van hun beftaan , en dus in armoede, berooft van 't hunne, hunne veiligheid in andere Provintien gezoet hebben,

waa?