Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan* STAAT EN OORLOG. 178?. 2ao

alle particuliere inzigten en belangen , het oog voornamentlyk te vestigen, op het behoud van het gemeene Vaderland, en het maintien van de Unie , die nu ruim twee honderd Jaaren , gelukkiglyk heeft gefubfifteert. Waar mede eindigende bidden Wy God Almachtig,

Edele Mogende Heeren!

U Edele Mogende te willen houden in Zyne Heilige Protectie. In den Hage den 32 December 1786.

(Onder ftond)

Uwer Edele Mogendheeden Goede Vrienden.

De Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden.

(Was geteekend)

w. c. h. van l vn den, Vt.

(Laager ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve, (Was gecont.)

h. facel.

P 3 M/f-

Sluiten