Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb. STAAT EN OORLOG, ifëfi tj

Impuniteit te mogen belooven; breeder hier na ge« infereerd.

Fiat Infertio.

Waarop gedelibereerd zynde , is goedgevonden en verftaan, de Conduite van de Heeren Gecommitteerde Raaden , ter zake vooifz gehouden, by deze ten vollen te Approbeeren ; en is dien onverminderd , Copie van de voorfz. Misfive en Bylaagen verzogt duor de Heeren Gedeputeerden der fcteeden Schoonhoven, Alkmaar, Monnicken. dam en Purmerende, om daar op te verdaan de Intentie van de Heeren Hunne Principaalen.

EDELE GROOT MOGENDE HEEREN !

Op laatstleden Maandag den 19 dezer» kennis gekregen hebbende, dat op het Vaandel van U Edele Groot Mogende Lyf. Guardes te Voet , waar mede de Wagt op den voorige dag was afgetrokken, boven de Kop van de Leeuw, in het Wapen van deeze Provintie ftaande, Streepen waren gevon» den, uitmakende de gedaante van een Galg» en te gelyk door het Hof, by abfentie van U Edele Groot Mogende Vergadering, Onze anthorifatie verzogt zynde, om tot ontdekking van den Dader of Daders van dit aller» verregaandst attentaat, onder zekere limitatie , impuniteit te mogen beloven; hebben Wy gemeend omtfend het voorfz. verzoek niet te moeten difficultereu , maar Ons het beloven van impuniteit te moeten laten welgevallen.

Wy hebben de Eere aan U Edele Groot Mög. hier nevens te laten toekomen de Refolutien daar omtrent genomen, en vleyeo Ons, dat U Edele Groot Mog. dit ons verrigte, uit aanmerking der enormiteit van 'c geplaegde fait, met Hoogstderzeiver goedkeu-

Sluiten