Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 feb. ZA AKEN VAN 1787.

doen overbrengen , en door dezelve verzegeld zynde, te doen custodieeren.

ün zal Extract deezer gegeeven worden aan welgemelde Heeren Commisfarisfen toe naricht.

Accordeert met voorfz. Register.

(Was geteekend,)

a. J. royer.

Exlratl uit het Register der Refolutien van de Edele Megende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland, genomen op

Den 31 February 1787,

De Wel Edele Heer van der Does, Heer van de Noordwykcn, en de Heeren de Roo van Westmaas en Clotterbooke, Hun Edele Mog Commisfarisfen tot de Militaire zaalten, hebben gerapporteerd, dat zy, ter voldoening aan Hun Edele Mog. Refolutie van gisteren, gemeend hadden, de Generaal van Kretschmar , het Garnifoen alhier thans Commandeerende, te moeten hooren op de Vragen , aan het einde dezer geïnfereerd , en dat daar op door denzelve waaren gegee. ven de Antwoorden, welke daar nevens wareu genoteerd*

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan , welgem. Heeren Com» misfarisfen voor derzelver verrichte en geno» men moeite te bedanken , en dar. Extract dezer, benevens Extracten van de Refolutien , op eergisteren, gisteren en heeden , omtrent het geval daar in geconcerneert ,

door

Sluiten