Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart. STAAT EN OORLOG. 1787. 229

noegen dat werk aanziende, deeze en geene uit de hoop de hand toereikende.

Dat in die tusfehen tyd eisfelyk op haar Pothuis is gedanst en gelchopt tegens de deuren en venfters, de klopper van de deur willen draaijen , dreigende de glaafen in te liaan, ilaandemet fteenen op de deur, vloe. kende en fcheldende op de Patriotten, zeggende onder anderen volgens de getuigenis van haar Meid , hier moet Patriotten bloed ftromen.

Dat zy Depofaute zeer ontfïeld zynde de vlucht genomen heeft achter haar Depofants huis, over een hoge fchutting van het huis van de Heer Verloren: dat zy daar gedurig dezelve Oproerkreet heeft gehoord , en in de Zydekamer ftaande, gezien verfcheid-ne Vlaggen en Orange Linten , buiten weinige de gantfche menigte vercierd met Orange, fchellende aldaar aan de deur, eisfehende wyn en geld om vrolyk te wezen op de Victorie van de Prins en om zyn gezondheid te drinken,'t welk echter geweigerd wierd; waarop het volk juichende zeide: neen hier krygen wy niet, wy moeten naar ome Heer van Oost* huizen en van Straalen, befpeurende dat zy hier mede wilden aanduiden de Burgemeester van Straalen.

Dat wyders de Depofante den 16 en 17 Maart van den Heer Kattenburg heeft gehoord, dat die op den 14 Maart des avonds ten huize zynde van de Burgemeester Opperdoes , gedurig befpeurd had dat deszelfs knechts binnen kwamen, hem fprekende en dan weder uitgezonden wordende , tot dat eindelyk de knechts 's avonds 8 uuren weder in de kamer komende zeide: Myn Heer nu zyn zy aan de gang, — Myn Heer van Hooi werf en Berkhout zyn ook in 't Pakhuis; waar op de Heer Opperdoes zeide: kom laat ons eens drinken twee glazen wyn , gebruiP 3 ken-

Sluiten