Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ LYST der STUKKEïfc

billyke Mediatie» tn dato 3 Mey 1787.

bl. 87

XCIV. Aanschkyving aan den Generaal-Major van Ryssel, tot informatie op de 1 fchuldige Officieren omtrent gegeven opening aan den Raad van Staten tegen Hun Edele Groot Mogende begeerte , en dezelve provifiöneel van den Dienst te dispenfeeren. In dato 3 Mey 1787. . bl. 92

KCV. Missive van Burgemeesteren en Vroed, fchappen der Stad Schiedam, om maintenue by de uitoefening eener Vrye Magiftraatsbeftelling van Burgemeesteren, Schepenen en Vroedfchappen; en om Provifioneele voorziening. In dato 4 Mey 1787. i • . bl. 94

XCVl» Request van den Burger - Krygsraad te Gouda met de verdere Onder-Officieren , Burgers en Inwoonders van die Stad en naby gelegen Dorpen, om 't tweede gedeelte der Pföpofitie van Haarlem van 30 Maart laatstleden nader in deliberatie te leggen. In dato 4 Mey 1787. . » bl. 133

XCVII. Resolutie van Hun Edele Groot Mog. op eene MLfive van Burgemeesteren en Vroedfchap der Stad Utrecht, tot aandrang eerier bilJyke Mediatie. In dato 4 Mey 1787. . bl. 139

XCVIII.

Sluiten