Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»4 april. ZAAK EN VAN 1787.

te delibereren, zoo hopen en vertrouwen Wy ook, Edele Mog. Heeren , dat deze Officieele Demarche by U Edele Mog. ten Onzen genoegen , zal worden gereciproccert, door eene gunftige en fpoedige deference aan dezelve , in die billyke verwagting , dat U Edele Mog. door een voldoend antwoord op deze Onze Misfive , Ons wel de volledigfte verzekering zullen gelieven te geven , dat de gem. Requeftranten, op die voet wederom veilig tot hunne Posten, Goederen en Bezittingen zullen kunnen reverteren.

Waar mede enz.

En dat vervolgens inmiddels het Befogne be. hoorde te worden gecontinueert; zynde de Conciliatoire Voorfjag door Heeren Gedeputeerden der Stad Amfterdam gedaan, om ten minden , in afwagting van hoedanig effeft de voorfz. nadere Bondgenootfchappelyke intercesfie van Hun Edele Groot Mog. by de Staten van Gelderland, ten faveure van de Supplianten zoude mogen zyn, ondertusfchen eenige Protectie en Soulaas in den sdueelen hooggaanden nootdruft van de Supplianten , van wegen Hun Edele Groot Mog. binnen deze Provincie te accorderen, door de Meerderheid volftrekt gerejeóteert geworden , en heeft de Heer van Wasfenaar Heere van Starrenburg gedeclareert, de voorfchr. Concept-Misfive niet te hebben geapprobeert.

Waarop gedelibereert en Copie van het voorfz. gerapporteerde verzogt zynde door de Heeren Gedeputeerden der Steden pordrecht, Haarlem, Ley. den, Amfterdam, Gouda, Gorinchem, Schiedam, Schoonhoven, Alkmaar, Hoorn, Monnickendam en Purmerende, om daar op te verftaan de intentie van de Heeren hunne Principalen, is de finale Refolutie uitgefteld tot nadere deliberatie.

Ï-XXIX.

Sluiten