is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap, der konsten en weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

historie - kennis. 37

tongval gefprooken wordt, gemeenzaam, te hebben verkeerd. Zoo is het zelfs gelegen, gelyk myne Leezers beter weeten , dan ik, met de Maleidfche fpraake, die anders , vry algemeen, in onzen Oosterfchen Archipel gefprooken wordt. Want men zou zich deerlyk bedriegen, indien men hier meende te recht te geraaken, by het volk, om zich, van deeze of geene gewoonten, te laten onderrichten , in het zuiver, of gelyk men het noemt, in het hoog Maleitfch, 't geen op Ambon en elders gefprooken worde, cn de Heer Werndley ons, in zyne Spraakkunst, aanpryst. Het laag Maleitfch van Java en Batavia wordt geheel anders uitgefprooken: en zoo is het alomme, niet alleen in onzen Oosterfchen Archipel, maar ook in Mallabaar , Cormandel, Bengalen, en vooral ook op Ceilon, met de verfchillende, taaien en tongvallen, gefteld. Waar wil men dan te Leyden, te Utrecht, te Oxfort, te Parys, te Koppenhage, of elders, iemand die taalkennilfe en andere bekwaamheden aanleeren, om , door eenige Oosterfche landen trekkende, of eenige Indifche kasten bezoekende, aanftonds de gebruiken Cc 3 cn