Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30Ö KORT VERHAAL DER ZENDING

de hoogere Geflachten voor onrein worden gehouden , als het aanzienlyk deel der Natie, was hun aangenaam,

zigheeden. De Sutiutn zyn de talrykfte. Onder deezen v.nd men Landbouwers, Kooplieden, Kunftenaars en Handwerkslieden van allerlei foort. De Pareiers zyn, gelyk reeds gezegt is de geringde, veracht van alle andere, leeren meest al geen beroep, en worden dikwils verkogt tot Slaaven. Zy laaten hun gebruiken tot allerleie aage dienften , verhuuren zig by den Akkerman als daglooners en treden ook zeer dikwils in den Krygsdienst. Geen Mallabaar mag buiten zyn Caste trouwen, of doed hy zulks, hy kan verzekert zyn van zyne ftandgenoten in geenerlei opficht byftand te mogen verwagten.

Dewyl nu een zodanig onderfcheid en vooral een zo ver gedreven haat, met de vryheid en den geest des Christendoms een eenemaal onbeftaanbaar is, werd deeze zeer oude en eigenzinnige bepaaling der Geflachten , te recht van de Zendelingen voor een groote hinderpaal gehouden, in de voortplanting der Euangelifche Waarheden De Ouders zig bekerende, zyn doorgaans verlegen met hunne Kinderen, zo wel in het aanleeren van eenis beroep , als om dezelven tot eenen bepaalden ftand te brengen, ook zyn de Christenen in eene zoo groote verachting by de heidenfe Mallebaaren, dat zy, als een fchimp van hun zeggen Kalam Pundawergol, d. i. Zy zyn tot het Cejlagt der Pareiers overgegaan.

Volgens het eigen verhaal der Zendelingen, is het kenmerk van dit Geflacht, in allen opligt, zeer onvoordeelie. Zy zyn diefachtig , leugenachtig, en niet dan met eeweld , door vreeze te regeeren. Ten opfigt van den echten ftaat leeven zy zeer onregelmatig; hunne Kinderen waslen op, zonder tugt en onderwys, zy zyn meest allen zeer morhg en behoeftig, en in een woord zodanig «efteld dat men het eerbaar en weldenkend deel der Natie niet kwalyk kan neemen, dat zy zich, met een zo verachteiyk loort, niet willen bemoeien.

Sluiten