is toegevoegd aan uw favorieten.

Amoenitates theologicæ of Godgeleerde verlustigingen, ter betooging van de voornaamste waarheden van de christelyken godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over Gods Bestaan, &c. 243

en hard zynde , en dus, zo 't fcheen, ongefchikc tot de hier voorgeftelde uitwerking, namelyk, om 'er Abraham Kinderen uit te verwekken, <je omftanders het oog moeflen vefligen : — gelyk 'er geen twyfel aan is, of 'er is in de woeflyne van Judsea, by de Jordaane, eene meenigte vanSteenen geweefl, op welken Johannes de vinger, cn de omftanders het oog konnen vefligen.

y. Niet wynig wordt dit gevoele beveftigt door de woorden »r> J*»«7«/ i e£»5 dat God kan . door welken Gode, (uit hoofde van zyne Almacht,) Abraham Kinderen te verwekken uit Steenen, flechts als mogelyk, en niet als zeker,of, misfchienzullende gebeuren, wordt toegekent: — hier by gevoegd de even voorgaande woorden y«p IfC» want ik zegge u lieden, zo zal het terflond blyken, dat Johannes een fpreekend , byzonder, ongehoord , ja, byna ongeloofiyk bewys van Gods Almacht zoude leeveren, — hoedaanig eene 'er niet zo zeer te vinden is, in de bekeering van ver/leende en verharde Menfchen, zynde zulks meer dan eens gebeurt,— nog, Q.2 in