is toegevoegd aan uw favorieten.

Antwoord op het geschrift van den heer J.C.R. p{r}. tot titel voerende: Rechtmatigheid van het Formulier van Alexander VIII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 66 )

wierden. h janfenius ook gedoemd? waar toe dan die Ketters bygebragt ? Een diergelyk formulier, zegt hy, ziet men ook in de zaak der drie Capittels, in de vyfde algemeene Kerkvergadcringe venvezen. Het vonnis, dus gaat Jiy voord, van d, Kerk tegen de Schriften van Iheodorus, fheodoreius en Tbas, moeft vaneen tegelyk aangenomen worden, die het weigerde voierd verpllgt, en meermalen gedwongen ,ö(cxelyk onze Zendelingen) om een Formulier van tocjtemmng, of van onderwerping, ofvanKerkelyke gemeenfchap met den Apoflolifchen Stoel te tekenen. De Eed en bezweeringe bhfr agter. ° >

De Schriften van Theodorus, van Theodoretus en Ybas zyn het zelfde, dat men de- drie Capittels noemd; maar hy fpreid het hier wat mt, om te fchynen een Formulier of twee meer te hebben. Daarom zoude hy ook gaarne den naam van Formulier geven aan den Brief van Paus Zozimus, aan die van Innocentius I en aan de Kerkregels van de vergadering van mm, om zoo te doen denken, dat het m de Oudheid Formulieren regende. Maar om ruim fchoots te kunnen zeilen, had hy zi'o-tot denmanen moeten wenden, daar hy had Formulieren by den fleet kunnen vinden. Die fpeelden met hunne bedrieglyke Formulieren, gelvk de Internuntiuffen en de Nuntiuflen hier te Lande met de hunne gefpeeid hebben. En waarlyk als hy eene vergelyking had willen maaken met de oude Formulieren en het Formulier dat hy verdedigd, dan zoude de vergelyking met <>e Anaanfche Formulieren hem hebben kunnen dienen, maar tegen hem zelve. Maar het formulier van Alexander VII. te vergelyken

met