Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ^ )

de dat hunnen Eed op diefeiten niet ziet, bedns* gen hunne Overftens. En als zy zig inbeelden dat de Eed van het Formulier niet anders is als een pligtplcging, eene verzekering dat wy regtgelovig zyn, doet men zulk een Eed om maar die Verzekering te geVen, al gelooft men de feiten niet, om dat men weet dat de Overftens niet voorgeven die feiten als onfeilbaar te geloven , en om dat men weet dat zy die feiten zelfs; niet eens onfeilbaar kunnen weeten; en op die wyze geeft men een fchandaal en verargerniiTe aan de Gelovigen, die dan de hooge enlaageGeesi telyken als zoo veele Huichelaars aaüzien.

Dat Syftema dat zoo veel opgang voordezefi gemaakt heeft in Vrankryk, is overhoop geworpen in veele verdedigfchrifteli van PortRoyal, daarna in de doorwrogte InftrucTionPa* florale van den Biffchop van Montpelliet over! het Fórmulier, en door een Gefchrift van het jaar 1727. tot titel voerende: de la Sincérité Chrétienne. De Jefuiten, die het Formulier met byzondere oogmerken hadden verkregen, hoewel geenzins in hun fchik door den draai welker* men aan deszelfs Eed gaf ,, vonden egter hürt „ rekening hier by, zeide de Hr. Nicole. Het „ is nu 20. Jaaren geleden (hy fchreef dit hl „ het Jaar 1664.) dat zy zoeken Catholyke Gods„ geleerden uit den weg te krygen, ert eelt ,, Kloofter van Religieufen te verdelgen! m „ hen met ontelbaare lafteringen beladen te „ hebben, waar van de befchaamtheid opfiüïi ,, zelve gevallen is (*): geene Goddelyke, nog

jj men-

O En nu nog veel meer voor het aahgezigt vah biA de wereld, dewyl zy s.\speflen van Kerk en Staat uit dé

P <J \Mi

Sluiten